วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7

    วันที่ 5 ตุลาคม 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายถึงการใช้โปรแกรม SketchUp เบื้องต้น เป็นการสาธิตการขึ้นแบบ เพื่อให้เห็นจุดบอดของบรรจุภัณฑ์มากขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

วิธีการหมุน
    อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายการส่งงาน (Artwork) ในโฟลเดอร์รายบุคคลที่สร้างไว้ใน Google Drive
การสอบกลางภาคในวันที่ 19 ตุลาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้:
1. สอบ SketchUp และขึ้น Artwork ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator
2. ทำแบบทดสอบใน Claroline

การส่งงาน-จัดแสดงงานในวันสอบ มีรายละเอียดดังนี้:
1. กล่องบรรจุภัณฑ์แบบสมบูรณ์
    - ควรทำการตัดสร้าง mock up ก่อนพิมพ์จริง เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดของการพับกล่อง
    - ลิ้นกล่องส่วนใหญ่จะมีขนาด 2 ซม.
2. อัพโหลดไฟล์ Artwork (Ai) ลง Google Drive:
    - แยก layer สำหรับเส้นตัดพับ (Die-cut)
    - เมื่อจัดพิมพ์เป็นไฟล์ภาพ (JPEG) ต้องตั้งค่า Resolution เป็น 300 dpi เพื่อความคมชัด
    - ใส่/ระบุชื่อผู้ทำและควรมีรูปประกอบการทำงานจริง

**สัปดาห์หน้าไม่มีการเรียนการสอน (เตรียมสอบ)**

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6

    วันที่ 28 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานในรูปแบบงานกลุ่ม โดยได้ยกตัวอย่างบล็อคกลุ่ม Dimension ที่สร้างให้กับผู้ประกอบการ "กลุ่มแม่บ้านท่าทราย" http://baanthasai.blogspot.com/ มีข้อเสนอแนะดังนี้
    1. ใส่คำอธิบายใต้ชื่อบล็อค "โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่ม Dimension"
    2. การใส่ผลงานของแต่ละคน สามารถแยกได้โดยการสร้าง Tab ส่วนตัวของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้
    3. ควรใส่ข้อมูลผู้ประกอบการให้ครบถ้วน
    4. ส่งคำเชิญให้อาจารย์เป็นผู้เขียนร่วม (admin)

    ภาพที่ 1 ภาพแสดงหน้าเว็บบล็อคที่สร้างเพื่อกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    อาจารย์ผู้สอนได้แนะนำเว็บไซต์ที่ช่วยเสริมทักษะในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนี้

1. Packmage 

    http://www.packmage.com/
    เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป โดยการใช้งานต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน สามารถศึกษาดูแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปปรับใช้ในการขึ้นแบบบรรจุภัณฑ์ของตนเองได้

    ภาพที่ 2 ภาพแสดงหน้าเว็บ Packmage
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

2. 3D Warehouse  
    https://3dwarehouse.sketchup.com/
    เว็บไซต์ที่รวบรวมแบบจำลอง/โมเดลมากมายที่สร้างด้วยโปรแกรม SketchUp ผู้เรียนสามารถค้นหาหรือศึกษาดูรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่รุ่นก่อนๆได้ออกแบบไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการขึ้นแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป

    ภาพที่ 3 ภาพแสดงหน้าเว็บ 3D Warehouse
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    สามารถเข้าถึงได้จากโปรแกรม SketchUp โดยคลิก File > 3D Warehouse > Get Models


    ภาพที่ 4 ภาพแสดงการเข้าถึง 3D Warehouse จากโปรแกรม SketchUp
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังได้สอนเทคนิคต่างๆ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรม SketchUp และเปิดโอกาสให้ถาม เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรม SketchUp และสามารถนำไปฝึกฝนด้วยตนเองเป็นการเตรียมพร้อมก่อนสอบกลางภาคได้อีกด้วย

    ภาพที่ 5 ภาพแสดงการใส่ dimension ในโปรแกรม SketchUp
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    การใส่ลวดลายให้กับบรรจุภัณฑ์ทำได้ดังนี้
    1. คลิก Paint Bucket (ถังสี)
    2. คลิก Create Material (รูปบ้านและเครื่องหมายบวก)
    3. ใส่ความกว้าง-สูง ให้กับลวดลายที่จะนำไปใช้ในแต่ละด้านของบรรจุภัณฑ์


    ภาพที่ 6 ภาพแสดงการใส่ลวดลายในโปรแกรม SketchUp
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    ภาพที่ 7 ภาพฉลากสำหรับแปะบนขวดบรรจุภัณฑ์แบบที่ 1 ที่ทำการออกแบบ
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.


    ภาพที่ 8 ภาพแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นแบบที่ 3 (พัฒนามาจากสัปดาห์ที่แล้ว)
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.


    ภาพที่ 9 ภาพฉลากสำหรับแปะบนขวดบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2 ที่ทำการออกแบบ
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    ภาพที่ 10 ภาพแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นแบบที่ 4
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

สรุปข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนได้ดังนี้
แบบที่ 3:    - ภาพประกอบควรมีขนาดใหญ่กว่านี้ เป็นการสื่อถึงที่มาของส่วนผสม
                  - ลองปรับ shape ด้านข้างให้มีความโค้ง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
                  - พื้นขาวบนโลโก้ด้านหน้าของกล่องทึบไป อาจจะเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางมาเป็นด้านล่าง หรือเน้นชื่อสินค้าให้มีขนาดใหญ่กว่า
                  - นำ character มาปรับใช้กับข้อมูลด้านหลังกล่อง
                  - เพิ่มเงาให้ฟองสบู่ด้านหน้ากล่อง
แบบที่ 4:    - หยดน้ำเหมือนน้ำผึ้ง ควรเพิ่มฟองสบู่
                  - ปรับสีให้มีเหลืองขึ้น

การบ้าน    พัฒนา/แก้ไขแบบแล้วนำมาให้อาจารย์ตรวจดูก่อนนำไปลง Mood Board

บันทึกเพิ่มเติม:
1. **สอบ 19 ตุลาคม 2557** (แสดงงานและสอบใน Claroline)
2. สอบขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ในโปรแกรม SketchUp
3. เรียนรู้การขึ้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในโปรแกรม SketchUp ด้วยตนเอง

"ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเอง"

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5

    วันที่ 21 กันยายน 2557 อาจารย์ผู้สอนได้อธิบายเกี่ยวกับการตอบ/วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส (SWOT Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ วิเคราะห์จากภายนอกและภายใน โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างดังนี้
1. ภายนอก: โครงสร้างและกราฟิก
    - จุดอ่อน: รูปแบบตัวอักษรที่ใช้ไม่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
    - จุดแข็ง: สินค้าได้รับรางวัล OTOP, เป็นเจ้าเดียวในจังหวัด, ใช้บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวสินค้า, ตราสัญลักษณ์ใช้มานานแล้ว
2. ภายใน:
    - อุปสรรค: ต้นทุนต่ำ, สินค้ายังไม่ได้อย. , คู่แข่งมีบรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า, (สามารถศึกษาได้จากผลิตภัณฑ์คู่แข่ง)
    - โอกาส: ผลิตภัณฑ์มีวางตลาดมานานแล้ว
    ภาพที่ 1 ภาพการวิเคราะห์สินค้าบ้านท่าทรายด้วย SWOT Analysis
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    นอกจากนี้อาจารย์ยังได้อธิบายการเตรียมไฟล์จาก Adobe Illustrator ก่อนส่งพิมพ์ โดยจะต้องแยก layer สำหรับ template ที่ใช้ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการแก้ไขส่วนต่างๆ ในชิ้นงาน
    การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องมีการเผื่อขอบไว้สำหรับตัด เป็นการขยายให้ขนานออกไปจากตัว template ทำได้ต่อไปดังนี้

1. คลิก Object > Path > Offset Path

    ภาพที่ 2 ภาพแสดงการใช้คำสั่ง Offset Path ใน Adobe Illustrator
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

2. เลือกลักษณะขอบที่ต้องการ
    Joins: Round (ขอบมน)
              Bevel (ขอบเหลี่ยม)
              Miler (ขอบเหลี่ยม)


    ภาพที่ 3 ภาพแสดงการปรับขอบสำหรับเส้นที่ต้องการเผื่อ
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    ท้ายคาบอาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์แบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่แต่ละคนได้ออกแบบมา

    ภาพที่ 4 ภาพแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นแบบที่ 1 ที่ทำการออกแบบ
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

    ภาพที่ 5 ภาพแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นแบบที่ 2 ที่ทำการออกแบบ
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557. 


                             ภาพที่ 6 ภาพบรรจุภัณฑ์ครีมอาบน้ำผสมขมิ้นเดิมที่ได้ทำการดราฟ
                                           ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

                             ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

สรุปข้อเสนอแนะได้ดังนี้
1. ภาพประกอบผงขมิ้นที่ใช้ดูเป็นเหมือนอาหารมากไป ภาพที่ใช้ควรเป็นภาพเกี่ยวกับการอาบน้ำ/ทาผิว/สปา
2. แบบลายเส้นน่าสนใจมากกว่า
3. ปีกสำหรับแปะกาวสั้นไป

การบ้าน:
1. สัปดาห์หน้าตรวจ Artwork ใน Adobe Illustrator รายบุคคล
2. ออกแบบกล่องมาให้อาจารย์ดูเพิ่มหลายๆ แบบ
3. อัพโหลดไฟล์ภาพประกอบที่ใช้ลงใน Google Drive

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4

    วันที่ 14 กันยายน 2557 ได้ฟังเพื่อนแปล-สรุปข่าวจำนวน 3 คน และ present จำนวน 2 กลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนได้ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสุขภาพและความงาม โดยแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. สมุนไพรอภัยภูเบศร  http://www.abhaiherb.com/
    แบรนด์สินค้าประเภทสุขภาพและความงามยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน โดยอาจารย์ผู้สอนให้ศึกษาดูการออกแบบบรรจุภัณฑ์และวิธีการขายหรือจุดขายของแบรนด์นี้


    ภาพที่ 1 ภาพหน้าเว็บสมุนไพรอภัยภูเบศร
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.


    ภาพที่ 2 ภาพตัวอย่างสินค้าบน Facebook ของสมุนไพรอภัยภูเบศร
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

2. สบู่ต้นกล้า https://www.facebook.com/tongla.natural
    ผลิตภัณฑ์สบู่แบรนด์ต้นกล้า อีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ที่นิยมซื้อข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจากซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นหลัก เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่ได้คุณภาพและบรรจุภัณฑ์เรียบง่ายและสวยงาม โดยอาจารย์ผู้สอนให้ศึกษาลักษณะการจำหน่ายสินค้าผ่านทาง Facebook ว่าจะต้องทำอย่างไรให้สินค้าดูมีความน่าสนใจ ซึ่งในที่นี้คือการจัดวางและแต่งตัวให้กับสินค้า


    ภาพที่ 3 ภาพหน้า Facebook ของสบู่ต้นกล้า
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

3. Template Maker http://www.templatemaker.nl/
    เว็บไซต์ที่ช่วยสร้าง template กล่องบรรจุภัณฑ์แบบง่ายและรวดเร็ว เป็นกล่องมาตรฐาน โดยวิธีใช้คือเพียงเรากำหนดหน่วยและความกว้าง ยาว ลึก ให้กับกล่องที่เราต้องการจะนำมาใช้ แล้วจึงสามารถดาวน์โหลดเป็น PDF หรือ SVG ได้ทันที
   
    ภาพที่ 4 ภาพหน้าเว็บ Template Maker
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.

การบ้าน:
1. สรุปแบบ SWOT Analysis (การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค) ตามแบบที่อาจารย์ได้แชร์ไว้ให้ในโฟลเดอร์งานกลุ่ม
2. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าของแต่ละคน โดยนำ template จากเว็บ มาดัดแปลง อย่างน้อยคนละ 2 แบบ ใส่ภาพประกอบและข้อมูลให้เรียบร้อย (พิมพ์และตัดทำเป็นกล่องสมบูรณ์ที่ตัดใส่ได้จริง)
3. Sketch Design (แบบร่างมือ) ของบรรจุภัณฑ์ ใส่ข้อมูล-ขนาดลงไปในแบบด้วย
4. นำสินค้าคู่แข่งมาเปรียบเทียบ โดยเลือกสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังและประเภทเดียวกับสินค้าของเรา

    ชิ้นงานทั้งหมดที่ออกแบบด้วยตนเอง (ชิ้นงานเดี่ยว) ให้ใส่ลงใน โฟลเดอร์ Artwork ส่วนตัว โดยรวมถึง Font ที่ใช้ด้วย

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3

    วันที่ 10 กันยายน 2557 ได้ฟังเพื่อนนำเสนอ-สรุปข่าวสาร 3 คน โดยอาจารย์ผู้สอนได้วิเคราะห์ข่าวของแต่ละคนเช่นเคย เพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับประเด็นของแต่ละข่าวมากขึ้น
    วันนี้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอ ส. 1 สืบค้น (Research) ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้าสินค้าของแต่ละอำเภอ โดยใช้ Mood Board เป็นสื่อประกอบในการนำเสนอ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ให้คำแนะนำแต่ละกลุ่มตามปัญหาของสินค้าที่แตกต่างกันไป เนื่องจากยังมีจุดบกพร่องในการศึกษาหาข้อมูลและคิดวิเคราะห์ โดยเนื้อหามีดังนี้

    1. ทำความเข้าใจในการทำ Mood Board ใหม่ 
        Mood Board คือ ตัวช่วยทำให้เกิดความเข้าใจได้รวดเร็วที่สุด เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สรุปแล้ว รูปภาพที่ใช้ควรถ่ายให้สวยงามและแสดงการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product & Package Visual Analysis) ให้ชัดเจน

    2. ข้อมูลที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
        ในการศึกษาข้อมูลของสินค้าต้องมีการทดลองสินค้า ลงพื้นที่ และติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อให้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนำเสนอ ส. 1 สัปดาห์นี้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ แนะนำให้ลงพื้นที่และเข้าหาผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่เลือกมาพัฒนา

    3. วิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (Swot Analysis)

        ผลวิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตามแบบสรุปผลการสัมภาษณ์และข้อมูลการออกแบบเบื้องต้นที่อาจารย์ผู้สอนได้แชร์ให้ใน Google Drive โดยเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้บันทึกและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิด Idea Concept และความเข้าใจไปในทางเดียวกัน และเพื่อผลิตผลงานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สนองต่อความต้องการของทางผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนของ กลุ่ม 1 Dimension (ท่าทราย) มีดังนี้

    1. ปัญหาหลักของสินค้า "ท่าทราย" คือ ภาพประกอบ/กราฟิก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มี ซึ่งเราสามารถนำคำขวัญจังหวัด

    2. พัฒนารูปแบบ: พัฒนาจากบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่ เนื่องจากใน Stock มีบรรจุภัณฑ์เดิมเหลืออยู่จำนวนมาก คิดหาวิธีต่างๆ เพื่อซ่อนภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์เดิม เช่น การนำสติกเกอร์มาแปะทับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเพิ่ม

    3. ศึกษาดูการจัดตะกร้า/กระเช้าของสินค้าท่าทราย เพื่ออกแบบพัฒนากล่องสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์หรืออาจจะจัดสินค้าเป็น Set

    4. ศึกษาการพิมพ์สติกเกอร์แต่ละชนิดที่สามารถนำมาใช้กับตัวบรรจุภัณฑ์ได้ อาจเป็นสติกเกอร์คุณภาพสูง เพื่อไม่เป็นการหลุดลอกได้ง่าย เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องสัมผัสกับน้ำ

    5. Logo มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 อย่างคือ Figure & Ground คือ รูปร่าง/ลวดลายและพื้นหลัง เนื่องจากทางกลุ่มแม่บ้านท่าทรายไม่ต้องการเปลี่ยนโลโก้ เราควรเพิ่มความน่าสนใจให้กับโลโก้ เช่น การพิมพ์ลวดลายเป็นปั้มเงิน/ทอง หรืออาจใส่พื้นหลังสีเรียบๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่ไม่ได้ดัดแปลงส่วนเดิมที่ใช้อยู่

    6. ข้อมูลที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมจากทางผู้ประกอบการ:
        - ปริมาณของบรรจุภัณฑ์ที่เหลืออยู่ใน Stock
        - ไฟล์ต้นฉบับของโลโก้ หากไม่มีให้ดราฟขึ้นมาใหม่
        (อาจจะทำให้เส้นเท่ากันเพื่อง่ายต่อการพิมพ์)
        - ไฟล์ภาพประกอบ (ถ้ามี) หากไม่มีให้ทำการถ่ายภาพและ Retouch
        หรือใช้ลวดลายกราฟิกได้

    7. สามารถขึ้นแบบ SketchUp/3D ของบรรจุภัณฑ์ได้เลย

การบ้าน

    1. ทำรายงานสรุปผลการสืบค้นข้อมูล ส. 1 ตามรายละเอียดใบงานใน http://clarolinethai.info/


    ภาพที่ 1-2 ภาพขั้นตอนในการเข้าอ่านแบบฝึกหัด: ใบงานใน Clarolinethai,info
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.
         หมายเลข 1 เมื่อทำการเข้าระบบเรียบร้อย คลิก "แบบฝึกหัด: ใบงาน"
         หมายเลข 2 คลิกชื่อรายการ "สรุปผลการสืบค้นข้อมูล ส. 1"
         หมายเลข 3 รายละเอียดการส่งงาน
         หมายเลข 4 รายละเอียดหัวข้อรายงาน

    2. อภิปรายตามหัวข้อกระทู้ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ใน http://clarolinethai.info/
    ภาพที่ 3-5 ภาพขั้นตอนการเข้าอ่านโจทก์การอภิปรายใน Clarolinethai.info
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร, 2557.
         หมายเลข 1 เมื่อทำการเข้าระบบเรียบร้อย คลิก "การอภิปรายในวิชา"
         หมายเลข 2 คลิกเลือกกลุ่มเรียน "กลุ่ม 201"
         หมายเลข 3 คลิกเลือกกระทู้ "จงอภิปรายสรุปผลการเรียนรู้ในกิจกรรม"
         หมายเลข 4 รายละเอียดประเด็นที่ต้องอภิปราย

    3. Design Sketch (Comprehensive) สเก็ตแบบมีความเข้าใจ

-----------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยการมอง (Product & Package Visual analysis)

การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท
--------------------------------------------------
การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและการมอง
(Product and Package Visual analysis)

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายด้านหน้าของสินค้าครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร กลุ่ม Dimension, 2557.

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์
    1.1 ชื่อผลิตภัณฑ์: ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    1.2 ประเภท: สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
    1.3 สถานะ: ของเหลว
    1.4 สีของผลิตภัณฑ์: เหลืองใส
    1.5 วัสดุหลัก: ขมิ้น
    1.6 วัสดุประกอบร่วมในตัวสินค้า/ส่วนผสม: ขมิ้นสด, น้ำสะอาด, หัวเชื้อครีมอาบน้ำ, หัวน้ำหอม
    1.7 สรรพคุณ: ถนอมผิวสวย เพิ่มความนุ่มเนียนผิว คงความชุ่มชื่นต่อผิว ผิวจะขาวเนียนและชุ่มชื่นตลอดวัน
    1.8 วิธีใช้: เทครีมสมุนไพรขมิ้นลงบนฝ่ามือ ลูบไล้ให้เกิดฟองครีม ให้ทั่วใบหน้าและผิวกาย แล้วล้างออก
    1.9 ผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านท่าทราย
    1.10 ที่อยู่ของผู้ผลิต: ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย เลขที่ 169 หมู่ 1 ต. บางหลวง อ. สรรพยา จ. ชัยนาท 17150
    1.11 เบอร์ติดต่อ: 056-407500, 056-401004, 081-8872459
    1.12 รูปแบบการวางขาย:
            - จำหน่าย ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย
            - จำหน่ายร้านค้าทั่วไปภายในจังหวัดชัยนาท
            - จำหน่ายตามสั่งซื้อทาง รสพ. และพัสดุไปรษณีย์
            - ออกร้านตามงานสำคัญต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดขึ้น
    1.13 ราคา:
            - ขายส่ง 40 บาท ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านท่าทราย)
            - ขายปลีก 50 บาท ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดชัยนาท

2. โครงสร้างหลักของตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้
    2.1 ขนาด/มิติ: เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 ซม. สูง 17.5 ซม.
    2.2 สีของบรรจุภัณฑ์: ขวดสีส้มอ่อน ฝาสีขาว
    2.3 น้ำหนัก/ปริมาตรสุทธิ: 280 มล.
    2.4 วิธีการ/เทคนิค/การบรรจุสินค้า: บรรจุในขวดสีส้มอ่อน
    2.5 การขึ้นรูปทรง: ทรงแบนสูง มีฝาเปิดทรงกลม
    2.6 ฟอนต์: JasmineUPC (โลโก้ชื่อผู้ผลิต) Angsana New (ข้อมูลสินค้า)
    2.7 ระบบการพิมพ์ที่ใช้: พิมพ์สกรีน
    2.8 สี/จำนวนสีที่พิมพ์: สีแดง พิมพ์สีเดียว

3. การออกแบบกราฟิก
    3.1 ภาพประกอบ: ไม่มี
    3.2 ข้อความ: บ้านท่าทราย ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    3.3 โลโก้ชื่อสินค้า: ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    3.4 โลโก้ชื่อผู้ผลิต: บ้านท่าทราย

4. ขั้นตอนและวัตถุดิบในการผลิต
    4.1 วัตถุดิบ/ส่วนผสมที่ใช้
          1. ขมิ้นสด 2 ขีด
          2. น้ำสะอาด 1 กิโลกรัม
          3. หัวเชื้อครีมอาบน้ำ 1 กิโลกรัม
          4. หัวน้ำหอม 1 ออนซ์
    4.2 กระบวนการผลิต
          1. ล้างขมิ้นให้สะอาด
          2. หั่นให้เป็นชิ้นเล็ก
          3. นำมาปั่นให้ละเอียด
          4. นำขมิ้น น้ำสะอาด ตามอัตราส่วนแล้วยกขึ้นตั้งไฟ เคี่ยวให้เหลือน้ำขมิ้น 1 ขีด
          5. ยกลงมากรองด้วยผ้าขาวบางทิ้งไว้ให้เย็น นำมาผสมกับหัวเชื้อครีมและหัวน้ำหอมแล้วคนให้เข้ากัน
          6. บรรจุขวด

    ภาพที่ 2 ภาพแสดงการศึกษาวิเคราะห์ส่วนประกอบของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ทางการมองเห็น
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร กลุ่ม Dimension, 2557.

    หมายเลข 1 คือ โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ ในที่นี้คือวัสดุขวดพลาสติก PE ทึบแสง
    หมายเลข 2 คือ ฝาสำหรับเปิดปิด
    หมายเลข 3 คือ โลโก้ชื่อผู้ผลิต
    หมายเลข 4 คือ ข้อความ-กราฟิกอัตลักษณ์แสดงชื่อยี่ห้อสินค้า (Logotype)
    หมายเลข 5 คือ ข้อความการบ่งชี้ชนิด-ประเภทสินค้า
    หมายเลข 6 คือ ชื่อ/ประเภทของสินค้า
    หมายเลข 7 คือ ข้อมูลสรรพคุณของสินค้า
    หมายเลข 8 คือ ข้อมูลวิธีการใช้ของสินค้า
    หมายเลข 9 คือ ข้อมูลที่อยู่ของผู้ผลิต
    หมายเลข 10 คือ ปริมาตรสุทธิของสินค้า

ภาพถ่ายสินค้าในมุมต่างๆ


    ภาพที่ 3 ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร กลุ่ม Dimension, 2557.

    ภาพที่ 4 ภาพถ่ายด้านข้างขวา-ซ้ายของครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร กลุ่ม Dimension, 2557.


    ภาพที่ 5 ภาพถ่ายด้านบน-ล่างของครีมอาบน้ำผสมขมิ้น
    ที่มา: กฤติกา โสภาเธียร กลุ่ม Dimension, 2557.